FREITAG GIF

Stop motion GIF

CLIENT        FREITAG lab. ag
PRODUCER      FREITAG lab. ag
PRODUCTION    Tiny Giant GmbH
DIRECTORS     Claudia Röthlin
              Yves Gutjahr